Õppekava „Igapäevane vene suhtluskeel A.2“

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Puškini Instituut

 

 1. Õppekava nimetus: Igapäevane vene suhtluskeel 2
 2. Õppekavarühm: Võõrkeeled- ja kultuurid.
 3. Eesmärk ja õpiväljundid:

EESMÄRK. Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda, kirjutada ja lugeda vene keeles A.2 tasemel.

 

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija:

 • omandab vene keele oskuse tasemel, mis võimaldab iseseisvalt toimida venekeelses keskkonnas;
 • oskab kasutada venekeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, internetti), et leida vajalikku infot väljaspool õppetööd;
 • tunneb huvi vene kultuurielu vastu, huvitub venekeelsetest kirjandusteostest, teatri- ja filmiloomingust, raadio- ja telesaadetest ning trükimeediast.
 1. Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused

Isikud, kes varasemalt ei ole õppinud vene

 

 1. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: 148 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorset tööd ja 28 tundi iseseisvat tööd. ÕPPEKESKKOND: loenguruum

Õppijate arv ühes grupis on max 12 inimest.

ÕPPEVAHENDID: lektor jagab õppijatele õppevahendid. Hind juurde ei lisandu. Soovi korral on võimalus seotada lisatasu eest endale õpik.

 

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid.

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti, kaks korda nädalas.

 

ÕPPE SISU KIRJELDUS:

1.Isikuandmed

 • Nimi
 • Aadress
 • Sünniaeg ja koht
 • Rahvus
 • Elukoht
 • Amet
 • Perekond
 • Usk
 • Iseloom
 • Välimus

2.    Elukoht

 • Elamu
 • Ruumid
 • Mööbel
 • Korteriüür
 • Sisustus

3.  Kodu

 • Töö
 • Palk

4.  Vaba aeg

 • Vaba aeg
 • Harrastused
 • Raadio ja TV
 • Kino, teater

5.  Transport, reisimine

 • Ühistransport
 • Isiklik sõiduauto
 • Liiklus
 • Reisimine
 • Hotell

6.  Tee otsing

 1. Ilm
 2. Tervis
  • Kehaosad
  • Enesetunne
  • Haigused

9.Haridus

 • Õpetus
 • Õppeained
 • Kvalifikatsioon

10.  Ost

10.1 Pood

10.2. Riided

 • Kodutarbed
 • Ostud

11.  Toiduained ja joogid

 • Restoranid

12.  Teenindus

 • Post
 • Telefon

12.3 Pank

12.4. Politsei

 

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 120 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suulised vestlused, dialoogid, mängud, videote vaatamine ja nende analüüsimine jms.

Iseseisev töö 28 ak/h: sõnade kordamine ja õppimine, harjutuste tegemine, dialoogide ja tekstide kirjutamine, tõlkeharjutused jms.

 

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.

 

 1. Väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja suuline vestlus – on täidetud. TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst.

 1. Koolitaja kvalifikatsioon

Vene filoloogia kõrgharidus või tõendatud vene keele C1 tase ning praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi.