Õppekava „Vene ärikeel B.2“

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Puškini Instituut

 

 1. Õppekava nimetus: Vene ärikeel 2
 2. Õppekavarühm: Võõrkeeled- ja kultuurid.
 3. Eesmärk ja õpiväljundid:

EESMÄRK. Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda, kirjutada ja lugeda vene ärikeeles B.2 tasemel.

 

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab tänapäeva  vene  ärikeelt,  võib  vabalt  seda  kasutada  nii  suulises  kui kirjalikus kõnes, kasutades vastavat sõnavara ja süntaksi;
 • on omandanud äriretooria ja etiketi põhitõdesid ja suudab osaleda läbirääkimistel, valdab eneseesitlemise võtteid, oskab esitleda oma kaupu ja teenuseid;

 

 1. Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused

Varasemalt vene keelt B.1 tasemel õppinud isikud, kes soovivad täiendada enda teadmisi vene ärikeeles.

Õppealustamuse tingimusteks on veebitesti läbimine (http://pushkin.ee/et/vene-keele-kursused/testimine/kesktase).

 

 1. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: 74 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorset tööd ja 14 tundi iseseisvat tööd. ÕPPEKESKKOND: loenguruum

Õppijate arv ühes grupis on max 12 inimest.

ÕPPEVAHENDID: lektor jagab õppijatele õppevahendid. Hind juurde ei lisandu.

 

 

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid.

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti, kord nädalas.

 

ÕPPE SISU KIRJELDUS:

1.  Firma/ ettevõte

 • Struktuur ja juhtkond
 • Töötajad, personaliosakond
 • Tooted ja teenused

2.  Reklaam, marketing

 • Reklaamkuulutused ja sloganid
 • Massiteabe vahendid
 • Presentatsioonid, näitused.
 • Tarbija
 • Nõudlus ja pakkumine

3.  Finantsid

 • Valuuta
 • Pangad
 • Ost-müük

4.  Kõnekultuur ärisuhetes

5.  Põhilised ärikirja liigid/

 • Dokumentide
 • Ärikirja
 • Kirjavahetuse

 

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 60 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suulised vestlused, dialoogid, mängud, videote vaatamine ja nende analüüsimine jms.

Iseseisev töö 14 ak/h: sõnade kordamine ja õppimine, harjutuste tegemine, dialoogide ja tekstide kirjutamine, tõlkeharjutused jms.

 

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.

 

 1. Väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja suuline vestlus – on täidetud. TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst.

 

 1. Koolitaja kvalifikatsioon

Vene filoloogia kõrgharidus või tõendatud vene keele C1 tase ning praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi.